Parkolási szabályzat

 +36 /30/1456-456  ► mail info@iqparking.hu ►  Vecsés, Üllői út 873.►


Parkolás:

- A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.

- A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a kapu/sorompó vonalán történő áthaladástól érvényesek!

- A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók.

- Amennyiben az ügyfél a gépjárműve kulcsait leadja, a kulcsok tárolása külön szekrényben történik a km-óra állásról fénykép készül és az aktuális állás felírásra kerül a parkolási lapon. Amennyiben a kulcsok nem kerülnek leadásra, elvesztésükért vagy hiányában a vis maior esemény során esetlegesen bekövetkező károkért, mely elhárítható lenne, az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

- Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

- A be- és kihajtás során ellenőrzés és adatrögzítés történik. A behajtásnál a járművekről 2 fénykép készül.

- A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű vezetőjét és utasait - (a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a

- Parkolási Szabályzat,

- Kamera Szabályzat,

- ÁSZF,

- Adatvédelmi Tájékozatató,

- Transzfer-ügymenet,

- és a Díjszabás

- az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.

Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást kifüggeszti, a parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető.

Az itt rendezett szabályok a parkoló céljára bekerített területen érvényesek. A kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:

- a gépjárműről fénykép és videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a jármű utasai is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a parkoló működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat, a kamera szabályzatban előírtak szerint kezeli és legkésőbb 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfelet terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetők az üzemeltetőre.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjármű

- forgalmi engedélyét, vagy

- törzskönyvét fogadja el hiteles igazolásként.

A tulajdonjogot igazoló fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján az üzemeltető a parkolóba történő behajtáskor parkoló lapot/kártyát állít ki, amelyet az ügyfél aláír.

Az ügyfél a parkolókártya átvételével és aláírásával az itt rendezetteket tudomásul veszi. A parkolókártya aláírásának megtagadása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a parkolókártyát felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. Parkolókártya elvesztése vagy hiánya esetén az üzemeltető ellenőrheti a gépjárműért jelentkező tulajdonjogát (rendelkezési jogát).

Az üzemeltető kötelezettsége:

- a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja,

- a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a parkolókártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja,

- a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és

- a transzfer-ügymenet szerint Ferihegy 1. és Ferihegy 2. A/B terminálokhoz reptéri transzfer szolgáltatást nyújt.

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkolókártya megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

Az üzemeltető felelőssége a nyíltszíni parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződésért.

Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.

Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.

A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

A parkolási díj megfizetése:

- utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási díjat

- egyéni ügyfelek a parkoló elhagyásakor kötelesek a díjak megfizetésére

- Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.

- Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolókártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Transzfer-ügymenet

Az üzemeltető a parkoló és Ferihegy 1., ill. Ferihegy 2. reptéri terminálok között az oda- és visszautazást saját járművel/autóbusszal biztosítja ügyfelei részére. (reptéri transzfer)

A transzfer árát a parkolási díj tartalmazza. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.

A reptéri transzfer-igényt a parkolóba érkezéskor a személyzetnél, a visszaút iránt a reptérről telefonon, a parkolókártyán megadott számon kérjük jelezni.

A transzfer során bekövetkező dologi és személyi károkért az üzemeltető felelőssége az ÁSZF szerint alakul.

A transzfer-szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény felvételét követő 15 percen belül a transzfer-buszt az odaút céljára a parkolóban, visszaút céljára pedig 20 percen belül a terminálon kiállítja. A tájékoztató jellegű menetidő további kb. 15 perc. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.

Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki, vagy forgalmi okokból és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések következményeiért. A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.

A személyzet a transzfer buszokba történő biztonságos be- és kiszállást segíti, nem feladata ugyanakkor a csomagok rakodása, kezelése, ilyen tevékenységre a buszvezetők és személyzet nem kötelezhető.

A buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás csak a parkolóban és a terminálokon lehetséges.

Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek)

Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

A parkoló szabályszerű elhagyásával a felek közötti jogviszony véget ér. Amennyiben a parkoló használója kellékszavatossági, kártérítési igénnyel kíván fellépni az üzemeltetővel szemben, úgy ezen igényét a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti.

Az itt rendezettek aláírt parkolókártya hiányában is érvényesek.

A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.

Az üzemeltető – amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy részére felróható magatartásáért, különösen az általuk nem szándékosan okozott sérülésekért.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.

Az ÁSZF mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás.

 

Budapest, 2021.augusztus 1.


Érvényes: 2021. augusztus 1-től visszavonásig